Hướng dẫn tiêu diệt ( hủy ) thẻ RFID – Promag UE600

Tiêu diệt thẻ – Kill Tag Với tính năng này của đầu đọc thẻ Promag[...]

Hướng dẫn đọc thẻ – Promag UE600

Đọc thẻ – Read Tag Chức năng đọc thẻ trên đầu đọc Promag UE600 cũng[...]

Hướng dẫn sao chép thẻ – Promag UE600

Sao chép thẻ – Copy Tag Tính năng sao chép thẻ trên đầu đọc thẻ[...]

Hướng dẫn khóa thẻ RFID – Promag UE600

Khóa thẻ – Lock tag Chức năng khóa thẻ trên đầu đọc thẻ RFID Promag[...]

Hướng dẫn ghi thẻ – Promag UE600

Ghi thẻ – Write Tag Chức năng này sẽ giúp cho bạn sử dụng Promag[...]